Mary Lou Seafeldt 5 Votes Ted, 5 Votes Lucky, 5 Votes Tasha, 5 Votes